BESF OTURARAK VOLEYBOL ANTRENÖR EĞİTİM YÖNERGESİ

OTURARAK VOLEYBOL ANTRENÖRLERİNİN EĞİTİMİ, SINIFLANDIRILMASI
ve
BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

GENEL HÜKÜMLER ,AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,YÖNERGELER
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Oturarak voleybol antrenörlerinin yetiştirilmeleri, sınıflandırılmaları, belgelendirilmeleri ve görev alanları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge; her düzeydeki oturarak voleybol antrenörlerinin yetiştirilmeleri, sınıflandırılmaları, belgelendirilmeleri ve görev alanlarına ilişkin usûl ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 14.07.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü

Federasyon : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu

Başkan : Türkiye Bedensel Engelliler Spor  Federasyonu Başkanını

Eğitim Kurulu : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Oturarak Voleybol Eğitim Kurulunu

Antrenör :Oturarak Voleybol dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını Ulusal ve Uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirilmelerini,yarışmalara hazırlanmalarını, yarışmalarını ve sürekli gelişmelerini izleme,görev ve yetkisine sahip olan meslek adamını

WOVD                              : Dünya Bedensel Engelliler Voleybol Organizasyonunu

ECVD                                : Avrupa Bedensel Engelliler Voleybol komitesini

TVF                                    :Türkiye Voleybol Federasyonunu

FIVB                                :Uluslar arası Voleybol Federasyonunu

Eğitim Programı            : Her kategorideki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri      ile bu programlardaki dersleri

Bilimsel Spor Aktivitesi  : Sporla ilgili Kongre,Gelişim semineri,Sportif aktivite,Tanıtım semineri kurs,sempozyum ve benzerlerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM  – ESAS HÜKÜMLER,KURS DÜZENLEME
BİRİNCİ KISIM

Madde.5-Antrenör eğitim kursları;Federasyonun,Oturarak Voleybol sporu ile ilgilenen kamu kurum ve kuruluşlarının antrenör gereksinimleri esas alınarak,Federasyon tarafından düzenlenir.

Antrenör Yetiştirme Kurslarına Katılacaklarda Aranılacak Genel Şartlar
Madde 6- Antrenör yetiştirme kurslarına katılacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır;
6.1-En az ilköğretim (ortaokul) ve dengi okul mezunu olmak, ( bütün kategoriler için geçerli olup, Lisanslı sporcularda en az  ilkokul mezun olmak.)
6.2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, bunu bir raporla belirlemek.
6.3- 18 yaşını doldurmuş olmak,
6.4-Engelli katılımcılardan görme ve zihinsel engelli olmamak,
6.5-.Bedensel engellilerde Kas iskelet sistemi yani hareket sistemine ait bozukluğu olmayanlar katılabilirler.Ancak bu sistem içine giren omurilik felçlilerinin oturmada gövde dengelerinin olması şarttır.
6.6- Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan  fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihâle ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
6.7- Sporla ilgili her türlü disiplin ve ceza düzenlemeleri (7/1/1993 tarih ve 21458 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre) veya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ceza Yönergenin kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.
Antrenör kurslarına başvurunun fazla olması hâlinde; yukarıdaki koşullara ek olarak; WOVD,ECVD ve BESF tarafından düzenlenmiş olan Oturarak Voleybol tanıtım ve gelişim seminerlerine katılanlardan,faal olarak herhangi bir okulda beden eğitimi öğretmenliği veya branş öğretmenliği görevini yürütmek,  üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksek okullardan (Antrenörlük bölümü esastır)  mezun olmak,Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak,özel sektörde kadrolu işci olmak,Oturarak ve normal voleybol dalında millî sporcu olmak, Voleybol federasyonundan lisanslı voleybol antrenörü olmak, en az 5 yıl Oturarak Voleybol ve Voleybolda lisanslı sporculuk yapmış olmak ve yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

Antrenör Sınıflandırması
Madde 7- Antrenörler beş (V) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;
7.1. I. Kademe, (Yardımcı Antrenör)
7.2. II. Kademe, ( Uzman Antrenör)
7.3.III.Kademe,(Kıdemli Antrenör)
7.4.IV.Kademe,(Baş Antrenör)
7.5.V.Kademe,(Teknik Direktör)

Antrenörlerin Görev Alanları
Madde 8- Antrenörlerin kademelerine göre görev alanları aşağıdaki gibidir;
8.1. I. Kademe : (Yardımcı Antrenör): kategorilerindeki takımlarda antrenörlük, (kategoriler daha sonra belirlenecektir.)
8.2. II. Kademe (Uzman Antrenör):  3. liglerde antrenörlük, 1 ve 2. liglerde yardımcı antrenörlük,
8.3. III. Kademe (Kıdemli Antrenör): 2. Ligde antrenörlük, 1. ligde yardımcı antrenörlük, millî takımlarda yardımcı antrenörlük,
8.4. IV. Kademe (Baş Antrenör): 1. Ligde ve millî takımlarda antrenörlük, antrenör yetiştirme kurslarında  eğiticilik,
8.5. V. Kademe (Teknik Direktör): 1. Ligde antrenörlük , millî takımlarda teknik direktörlük, antrenör yetiştirme kurslarında eğiticilik, her düzeyde takım çalıştırma ve eğiticilik.

I.Kademe (Yardımcı Antrenör)antrenörler,diğer kademedeki kurslar açılana kadar I.ligde I.kademe antrenörlük belgesi ile takımlarının başında sahaya çıkacaklardır.

Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev yapabilirler. Deplasmanlı lig kulüpleri isterlerse çalıştırıcı, libero veya pasör antrenörü kullanabilirler. Bunlardan çalıştırıcının  5 yıl lisansiye Oturarak Voleybol oynamış olması, diğerlerinin ise en az 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olması zorunludur.

Uluslararası seminer, kurs ve kamplar, Oturarak Voleybol Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan program Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.
Antrenörlerin bir üst kategoriye terfileri, Federasyonun açtığı kurslarla veya seminerlerle sağlanır.

Antrenörler Federasyon?un açtığı zorunlu öngörülen kurs ve seminerlere katılmak durumundadır. Aksi takdirde o sezonda görev alamazlar ve bir üst kategoriye terfi ettirilmezler (Mazeretini belgeleyenler hariç).
Eğitim Kurulu tüm kategorilerde antrenör çalışma ve usulleri ile ilgili düzenleme yapabilir.

İKİNCİ KISIM
Antrenör Eğitimi

Madde 9- Antrenör Eğitim kursları oturarak Voleybol sporunun ihtiyaçları esas alınarak, Eğitim Kurulu tarafından belirlenen  yıllık planlama çerçevesinde Federasyonca düzenlenir.
Federasyon , Türkiye de Oturarak Voleybol Antrenörlerinin eğitimlerine katkı amacı ile yurt dışındaki eğitim faaliyetlerine Eğitim Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun Onayı ile belirlenen Antrenörlerin katılabilmeleri için gerekli çalışma ve  tedbirleri alarak kulüpleri teşvik eder.
Madde 10- Antrenörlerin, Antrenör Kursuna başvuruları ve her türlü lisans ve vize işleri Federasyonca yapılır. Antrenör Kursuna Katılacak olan adaylara ait katılım koşulları ve aranacak şartlar bu Yönerge?de belirlenmiştir.

Antrenör Yetiştirme Faaliyetleri
Madde 11- Oturarak Voleybol antrenörlerine yönelik; antrenör yetiştirme kursları ve diğer eğitim faaliyetleri (Gelişim Seminerleri, Paneller, Konferanslar,Sportif aktiviteler, Çalıştaylar vb.), Türkiye de Oturarak Voleybolunun geleceği ile ilgili olarak yapılan gelişim planları gereğince, Genel Müdürlük, Gençlik ve Spor Kulüpleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve sporla ilgili kurum ve kuruluşların öneri ve ihtiyaçları esas alınarak Bedensel Engelliler Spor Federasyon tarafından düzenlenir.

Antrenör Eğitim Kademelerine Özel Kabûl Koşulları:
Madde 12.- Antrenör yetiştirme kursları da antrenör sınıflandırmasına paralel olarak 5 (beş)  kademede yapılır. Bu Yönergenin 6. maddesindeki genel koşullara ek olarak her bir antrenörlük kademesi için gerekli özel başvuru koşulları aşağıdaki gibidir;
12.1. I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Başlangıç kademesi için düzenlenen eğitim programını kapsar. Başvuru için, 6. maddede belirtilen genel koşulları taşımak yeterlidir.
12.2. II. Kademe (Uzman Antrenör): I. kademe antrenör (yardımcı antrenör) lisansına sahip olmak, 2 yıl Oturarak Voleybol antrenörlüğü yapmış veya en az 2 yıl süreyle üst kademe antrenörün yanında çalışmış olmak.
12..3. III. Kademe (Kıdemli Antrenör): II. Kademe antrenör lisansına sahip olmak,  II. kademede en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak, bu süre içinde sporla ilgili en az 2 bilimsel spor aktivitesine katılmış olmak,
12.4. IV. Kademe (Baş Antrenör): III. Kademe antrenör lisansına sahip olmak,III. Kademede en az 3 yıl süreyle çalışmış olmak, bu süre içerisinde sporla ilgili en az 3 bilimsel spor aktivitesine katılmış olmak,
12.5. V. Kademe (Teknik Direktör): IV. Kademe antrenör lisansına sahip olmak, IV. Kademede en az 4 yıl süreyle çalışmış olmak, bu süre içerisinde sporla ilgili en az  4 bilimsel spor aktivitesine  katılmış olmak.

Eğitim,Yetki ve Sorumluluğu
Madde 13- Ülkemizde Oturarak Voleybol gelişim seminerleri,Antrenör yetiştirme ve gelişim  kampları ve her seviyede Oturarak Voleybol Okulları açma izin ve yetkisi  Federasyona aittir.
Oyuncu Yetiştirme ve Gelişim  Kampları,Gösteri maçları,Özel turnuvalar Federasyondan izin alınmadan açılamaz ve oynatılamaz.
Oturarak Voleybol Okulu ve Oturarak Voleybol Oyuncu Yetiştirme ve Gelişim  Kampları ile ilgili tüm konular düzenlenecek ayrı bir yönerge ile düzenlenir.

Antrenör Yetiştirme ve Geliştirme Programları
Madde 14- Antrenör eğitim kademeleri itibariyle uygulanacak eğitim programı EK-1?de yer almaktadır. Antrenör eğitim programlarında yer alan dersler ve ders sürelerinde, gerekli hâllerde Eğitim Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulunca değişiklikler yapılabilir.

Madde 15- Antrenör yetiştirme kurslarının dışında, antrenörlerin sürekli meslekî gelişimleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı her tür gelişim etkinliği Federasyon tarafından planlanır ve düzenlenir. Antrenörler ve kulüpler, gelişim etkinlikleri için teşvik edilir. Geliştirme etkinliklerine yönelik olarak sporla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılabilir.

Madde 16- Geliştirme Semineri: Federasyon, her yıl en az bir kez ulusal veya uluslararası düzeyde bir antrenör gelişim semineri düzenler. Açılan gelişim seminerlerine katılımları zorunlu tutulanlar, mazeretsiz olarak bu seminerlere katılmadıkları takdirde o sezon görev alamazlar.(Katılamayanlar mazeretlerini belgelemek zorundadırlar.)
Uygulanacak olan eğitim programları,bu yönerge ekinde belirtilmiştir.Antrenör eğitim kurslarının eğitim programlarında ve sürelerinde gerekli hallerde Federasyonca değişiklik yapılabilir.

Eğiticilerin Görevlendirilmesi
Madde 17- Antrenör yetiştirme programlarında görev verilebilecek eğiticiler ve görevlendirilme biçimleri aşağıdaki gibidir;
17.1. Üniversite öğretim elemanları: Yetiştirme programlarında yer alan derslerle ilgili uzmanlık alanları dikkate alınarak seçilmiş öğretim elemanları,
17.2. Antrenör eğiticileri: WOVD veya ECVD eğiticileri, diğer uluslararası eğiticiler
17.3- WOVD ve ECVD nin düzenlemiş olduğu kurslara katılanlar ve eğitmen sertifikası sahibi olan antrenörler,
17.4. Uzmanlar: Yetiştirme programında yer alan derslerle ilgili alanlarda ihtisas sahibi olmuş kişiler.

Eğiticiler, Eğitim Kurulunun önerisi ve Başkanın onayı ile görevlendirilir. Başka kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştirilen etkinliklerde birlikte görevlendirme yapılabilir. Kurumlarla bağlantılı eğiticilerin görevlendirilmesinde kurumlarından izin alınır.

Yabancı Uzman ve Antrenörlerden Yararlanma
Madde 18- Antrenör yetiştirme programlarında yabancı uzman ve antrenörlerden de yararlanılabilir. Yabancılar, Eğitim Kurulunun teklifi, başkanın onayı ile görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Sınav ve Değerlendirme

Madde  19- Her kademedeki antrenör yetiştirme kurslarının sonunda kursiyerler sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;
19.1. Sınavların içeriği, eğitim programı ile tutarlı olur,
19.2. Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de uygulamalı / sözlü olarak yapılır. Derslerin sınav kağıtları, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.
19.3. Sınav,  kurs sonunda yapılır. Sınav soruları, Eğitim Kurulunda oluşturulan soru havuzu içinden Sınav Komitesi tarafından belirlenir. Sınav, kurs yöneticisinin sorumluluğunda uygulanır.
19.4. Sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılmak için gerekli puan 70?tir.
19.5. Sınav sonucunda, 70 puandan az alan adaylar başarısız sayılırlar. Bu adaylar, sonraki dönemlerde açılacak kursun sınavına 2 kez girme hakkına sahiptirler. Bu sınavlarda da başarısız olan adaylar kursu tekrar alırlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı ve Sonuçlandırma
Madde 20- Kursiyerler, antrenör yetiştirme kursları yazılı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde Federasyona itirazda bulunabilirler. İtirazlar 30 gün içerisinde Eğitim Kurulunca sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu
Madde 21- Antrenör yetiştirme kurslarına devam zorunludur. Kurs süresinin %10?unu aşan devamsızlık hâllerinde (raporlu olma hâli dahil) kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

Beden Eğitimi ve/veya  Spor Eğitimiyle İlişkili Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olanlara Belge Verilmesi:
Madde 22- Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların durumu Oturarak Voleybolla ilgili eğitim aldığına dair belge , Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilir ve ilgilinin durumuna uygun  antrenörlük belgesi düzenlenir.
Madde 23- Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, bu spor dalında ihtisas eğitimi almayan, ancak Oturarak Voleybol branşın da seçmeli olarak eğitim alanlara, o dalda, 1.Kademe Antrenörlük( Yardımcı Antrenör)  belgesi verilir.

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının Oturarak Voleybol antrenör eğitimi bölümü mezunlarına 2. Kademe antrenörlük(Uzman Antrenör)  belgesi verilir.
Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri Oturarak Voleybol dalında ihtisaslarını (Yüksek Lisans)  belgelemeleri şartıyla 3.Kademe antrenörlük(Kıdemli Antrenör) belgesi verilir.

Millî Sporculara Belge Verilmesi
Madde 24-
24.1. Paralimpik(Engelli Olimpiyatlarında) Oyunlarında birinci olan sporcular en az iki bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla I, II, III ve IV. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna,
24.2.Paralimpik(Engelli Olimpiyatlarında) Oyunlarında ikinci ve üçüncü olan takımların sporcuları ile büyükler dünya şampiyonasın da  en az iki defa ilk üç dereceye giren takımların sporcusu olmak ve en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla,  I, II  ve III. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör yetiştirme kursuna,
24.3. Büyükler dünya şampiyonası, Büyükler Dünya kupası, Akdeniz Oyunları,Karadeniz Oyunları,Balkan Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonasında ilk üç dereceye giren takımların sporcuları birinci kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme kursuna katılırlar.

Ayrıca; Olimpiyat(Paralimpik) şampiyonalarında görev alan, takımı ilk üç dereceye giren II.Kademe antrenörler ile büyükler dünya Şampiyonasında en az iki defa takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye giren II.Kademe antrenörler III. kademe antrenör kurslarından muaf tutularak IV. kademe Baş Antrenör yetiştirme kursuna katılırlar. Bu haktan yararlanan IV. kademe baş antrenör belgesine sahip olan antrenörler, V. kademe teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.

Büyükler dünya şampiyonasında takımı ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler dünya kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz Oyunları,Karadeniz Oyunları,Balkan Oyunlarında görev alan antrenörlerin takımı ilk üç dereceye girmesi hâlinde III. kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör kursuna katılırlar.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bu Yönergenin 9. maddesinde yer alan bilimsel spor aktivitesi ve çalışma süresi koşulu aranmaz.

Büyükler dünya şampiyonasında takımı ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler dünya kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları,Karadeniz oyunları,Balkan Oyunların da görev alan antrenörlerin takımı ilk üç dereceye girmesi hâlinde II. kademe antrenör kursundan muaf tutularak III. kademe Kıdemli antrenör kursuna katılırlar.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bilimsel spor aktivitesi ve çalışma süresi koşulu aranmaz.

Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet
Madde 25- I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;
25.1. Antrenör kursuna başvuranlardan, üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar, temel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.
25.2. Oturarak Voleybol dışında bir branşın antrenör kursuna katılan ve başarılı olanlar, katıldıkları kurs tarihinden itibaren iki yıl içerisinde açılan aynı kademedeki Oturarak voleybol antrenör kurslarına katılma şartlarına uymak koşulu ile temel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.
25.3. Başka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip olan antrenörler; genel şartları karşılamak koşuluyla, 3 yıl içinde, daha alt kademedeki oturarak voleybol antrenör kurslarına katılmaları hâlinde temel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.
25.4. I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuranlardan beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının dışındaki alanlardan mezun olanlar, mezuniyetlerinden itibaren 3 yıl içinde, üniversitede başardıklarını belgeledikleri derslerden muaf tutulurlar.
25.5.Üniversitelerin Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümleri v.b den mezun olanlar I.Kademe (Yardımcı Antrenörlük)antrenörlük kursunda Klasifikasyon ile ilgili derse devam mecburiyeti vardır.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olanlar diğer kademelerdeki antrenörlük kurslarında Klasifikasyon  dersinden muaf sayılacaklardır

Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet
Madde 26- Bedensel Engelliler Spor federasyonu ve Voleybol Federasyonu nun ortak düzenlemiş olduğu Oturarak Voleybol hakemlik seminerine katılmış ve Oturarak Voleybol hakemliği belgesine sahip olanlar ?Oyun Kuralları? dersinden muaf tutulurlar.

Oturarak Voleybol eğitim kurulu bütün katılımcılara temel eğitim ve özel eğitim derslerinden muafiyeti iptal edip derslere devam mecburiyeti getirebilir.

Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği
Madde 27- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup ülkemizde antrenörlük yapmak isteyen kişiler, takım çalıştırabilmek için yurt dışından alınan  WOVD veya ECVD den aldıkları antrenörlük belgelerinin denklik işlemini  yaptırmak zorundadırlar. Denklik işlemleri Federasyonun eğitim kurulu tarafından yürütülür. Eğitim Kurulunun görüşü ve teklifi ile  Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile denklik işlemi sonucunda, ilgili kişiye  durumuna uygun antrenör belgesi düzenlenir.

Yurt dışında alınan belgelerin bu yönergede belirtilen kategorilere göre denkliği; yurt dışında katıldığı kursları başarı ile tamamladıklarını belgelemeleri halinde Eğitim Kurulunun görüşü ve teklifi ile  Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile  durumuna uygun antrenör belgesi verilir.

WOVD ve ECVD eğitim kurulu üyelerinin düzenlemiş olduğu seminer ya da kurslardan en az ikisine katılanlardan ,tanıtım semineri katılım belgesi ve Eğitmen belgesi sahibi olanlar,temel eğitim dersleri ve Özel eğitim derslerinden muaf sayılarak I.kademe antrenörlük kursundan muaf tutularak II.kademe antrenörlük belgesi almaya hak kazanırlar.

WOVD ve ECVD nin düzenlemiş olduğu I.kademe(Yardımcı Antrenör)  antrenörlük kursuna katılanlar ve belge sahibi olanlar II.kademe (Uzman Antrenör)antrenörlük kursundan muaf sayılarak,Çalışma süresi, seminer ya da bilimsel spor aktivitelerine katılma şartı aranmaksızın III.kademe (Kıdemli antrenör) antrenörlük kursuna katılırlar.

WOVD,ECVD ve BESF federasyonları dışındaki diğer federasyonlardan (FIVB,TVF v.b federasyonlardan) alınan antrenörlük belgeleri geçerli sayılmaz.

Ancak;
FIVB ve TVF nin açmış olduğu antrenörlük kursuna katılanlardan  belge sahibi olanlar Oturarak Voleybol ile ilgili olan Temel Eğitim ve Özel Eğitim derslerini tamamladıktan sonra Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülen antrenörlük kademesi belgesi verilir.

Antrenör İşbirliği
Madde 28- Federasyon tarafından Milli Takımları çalıştırmakla görevlendirilen tüm antrenörler, kulüp takım antrenörlerinden gereken her türlü işbirliği talebinde bulunabilirler, Kulüp antrenörleri işbirliği yapmak zorundadırlar. Aksine davranan kulüp antrenörlerine

Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği veya Federasyon Disiplin Yönergesinin ilgili maddeleri uygulanır.

Uluslararası Antrenör Semineri
Madde 29- Federasyonun, koordinasyonu ve işbirliği ile WOVD ve ECVD  ile uluslar arası antrenör seminerleri düzenlenebilir.

Yabancı Ülkelerde Çalışacak Türk Antrenörler
Madde 30-Yurt dışında çalışacak Türk antrenörleri;
30.1 Yurt dışında çalışmak isteyen Türk antrenörler Federasyondan izin almak zorundadırlar.
30.2 Yurt dışında çalışmak isteyen antrenörler; yurtiçindeki sözleşmelerini anlaşma yoluyla sona erdirmek ve Federasyona belgelemek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Antrenör Lisans Ve Vize İşlemleri

Belge Verilmesi
Madde 31- Her kademede açılan antrenör kurslarını başarı ile bitirenlere, bitirmiş olduğu kademeyi tanımlayan bir Antrenör Belgesi verilir. Antrenör belgeleri, Federasyon tarafından kayıt altına alınır (Kayıt numarası ve düzenlenme tarihi belirtilir.) Belgeler Federasyon Başkanının imzasını taşır. Antrenörlük belgesinin kaybedilmesi durumunda yeni belge düzenlenmez, ancak, kaybedilen belgenin yerine geçmek üzere belge sahibine bir yazı verilir.

Antrenör belgelerinde aşağıdaki renklerle tanımlanan çizgiler yer alır;
I.Kademe(Yardımcı Antrenör): Mavi
II. Kademe (Antrenör): Kahverengi
III. Kademe (Kıdemli Antrenör):Kırmızı
IV. Kademe (Baş Antrenör):Yeşil
V. Kademe (Teknik Direktör):Sarı
Antrenörlük kursu dışındaki yetiştirme programlarına katılanlara da Federasyon Başkanının imzasını taşıyan ?Katılım Belgesi? düzenlenir.

Antrenörlük Lisansı Verilmesi
Madde 32- Antrenör belgesi alanlara başvurmaları hâlinde, Federasyonca ?Antrenör Lisansı? verilir. Antrenörlük lisanslarında, antrenör belgelerinde kullanılan renklere paralel bir tasarım sağlanır.

Antrenörler, müsabaka günlerinde lisanslarını, müsabaka öncesi hakem masasına teslim eder, müsabaka bitiminde de geri alırlar.

Lisans Alma Zorunluluğu
Madde 33- Bütün kategorilerdeki antrenörler, müsabakalara çıkabilmek için lisans almak ve belirli sürelerde vize ettirmek zorundadırlar.
33.1.  Lisanslarını vize ettirmeyen antrenörler müsabakalara çıkamazlar.
33.2 Bütün kategorilerdeki antrenörler lisans almak ve lisanslarını her yıl vize ettirmek zorundadırlar. Lisanslarını vize ettirmeyen antrenörler, o sezon içinde hiçbir kategoride görev yapamazlar.
33.2. Lisans vizelerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur;
33.2.1.Oturarak Voleybol Antrenörleri,Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan alınacak faal antrenör olduğuna dair belge,
33.2.2. Son vize tarihinden sonra düzenlenecek olan en az bir seminere katıldığına dair belge,
33.2.3. Belirlenen vize bedelinin Federasyon hesabına yatırıldığını gösteren belge.
33.3. Lisanslarını üst üste 2 yıl vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları Eğitim Kurulunun teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumdaki antrenörlerin lisanslarının yeniden geçerli sayılabilmesi için sahip olduğu antrenör belgesinin kursuna tekrar katılması ve en az 2 bilimsel spor aktivitesine katılmış olması gerekir.
33.4. Lisans ve/veya vize bedelleri ile lisans vize işlemleri ile ilgili usûl ve esaslar her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve federasyonun internet sitesinde ilan edilir.

Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması
Madde 34- 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete?de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre veya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ceza Kurulunca bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Eğitim Kurulunun teklifi, Federasyonun onaylaması hâlinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Yönergenin 8. maddesinin 4 ve 5. bentlerinde sayılan hâllerde hakkında soruşturma başlatılan antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Federasyon Yönetim Kurulunca iptal edilir. Bu suçlardan dolayı mahkûmiyet veya cezalarının kesinleşmesi hâlinde ise süresiz iptal edilir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı; Devletin ülkesi ve  milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi  birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Federasyonca iptal edilir. Bu suçlarından dolayı mahkûmiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.

BEŞİNCİ KISIM

Sözleşme

Sözleşme Yapma Zorunluluğu
Madde 35- Federasyonca karar alınması halinde, Erkekler Süper ve 1. Liglerinde yer alan kulüpler; A takımlarında görev alan baş ve yardımcı antrenörleri ile sözleşme yapmak zorundadırlar. Sözleşme süresi en az bir yıl olup, Kulüp ve antrenör aralarında anlaştıkları takdirde, 3 ay süreden az olmamak kaydı ile bir kereye mahsus daha kısa süreli sözleşme de yapabilirler. Sözleşmeler taraflarca imzalanmayı müteakip 15 gün içinde Federasyona sunulmak kaydıyla geçerlilik kazanır.

Federasyon gerekli hallerde sözleşme zorunluluğunu liglerde kademeli olarak uygulanmasını isteme veya tamamen kaldırma yetkisine sahiptir.

Sözleşmenin Ana Hatları
Madde 36- Sözleşmenin ana hatları şunlardır:
a) Antrenörler,kulüplerle Federasyonun hazırladığı tek tip sözleşmeyi imzalayacaklardır. Bu örneğe uygun olmayan sözleşmeler Federasyon tarafından tescil edilmez. Taraflar tek tip sözleşme şartlarına ve bu yönerge hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sözleşmeye özel maddeler koyabilirler.
b) Sözleşmeler 3 nüsha olarak imzalanır. 3 nüshanın tescil edilmek üzere, Federasyona gönderilmesi zorunludur. Sözleşmenin 1 nüshası Federasyonda kalır, diğer nüshalar ilgili taraflara verilir.

Anlaşmalı Fesih
Madde 37- Sözleşmenin anlaşmalı olarak feshinin geçerli sayılabilmesi için, taraflar arasında düzenlenen fesihnamenin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Federasyona gönderilmesi zorunludur. Bu süre içinde gönderilmeyen fesihnameler geçerlilik kazanmaz.

Bu suretle serbest kalan antrenör, bu yönerge hükümlerine uygun olmak kaydıyla dilediği kulüple sözleşme yapabilir.

Antrenörün Sözleşmeyi Feshi
Madde 38- Sözleşmesi gereğince yapılması gereken ödemelerin kulüp tarafından ödeme tarihini takip eden bir ay zarfında yapılmamış olması veya Kulübün sözleşme gereğince temerrüde düşmesi halinde, antrenör sözleşmesini tek taraflı feshedebilir.

Feshin İhbarı
Madde 39- Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, karşı tarafa ihtarname keşide etmek ve bunun bir örneğini 5 gün içinde Federasyona göndermek zorundadır. Bu ihtarnamenin tebliğinden sonra 15 gün içinde sözleşme hükümleri yerine getirilmezse, sözleşme feshedilmiş sayılır.Sözleşmenin feshinde Federasyon tarafından haklı görülmesi halinde antrenör, dilediği kulüple hiçbir şart aranmaksızın yeni bir sözleşme imzalayabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ? DİĞER HÜKÜMLER

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Yer Almayan Hususlar
Madde 40- Bu yönergenin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, sorunların çözümü, Federasyon Yönetim Kurulunun kararıyla sağlanır.

Yürürlük

Madde 41- Bu Yönerge, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunun Onayından sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Federasyonun resmi internet sitesinde yayımlanmasıyla yürürlüğe girer.

Madde 42-  Bu Yönergede yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü ve Yönergeler doğrultusunda alınır.

Yürütme
Madde 43 – Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı yürütür

Geçici Madde 1- Bu yönergenin  yürürlüğe girdiği tarihten önce birimlerince verilmiş olan katılım belgesi,Gelişim ve tanıtım belgeleri  geçerli olup, bu haklar saklı kalır. Verilmiş olan belgeler bu yönergeye göre sınıflandırılması, Eğitim Kurulunca oluşturulacak denklik komisyonu kararının , Federasyonun onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belgesi ve lisansı verilir.

.

EK-1
ANTRENÖR KURSU EĞİTİM PROGRAMI
DERSİN ADI I.
KADEME II.
KADEME III.
KADEME IV.
KADEME V.
KADEME
A.TEMEL EĞİTİM DERSLERİ SAAT SAAT SAAT SAAT SAAT
SPOR ANATOMİSİ 4 – – – –
SPOR FİZYOLOJİSİ 4 – – – –
GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ 4 – – – –
BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK YARDIM 4 – – – –
SPOR SOSYOLOJİSİ 2 – – –
SPOR PSİKOLOJİSİ 4 – – – –
SPORCU SAĞLIĞI 4 – – – –
SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4 – – –
BEDENSEL ENGELİLER SPORU 1 – – – –
B.ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ
ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ
10
SPOR DALI OYUN KURALLARI
6
SPOR DALI TEKNİK TAKTİK
32
KLASİFİKASYON 4 – – – –
NOT:Diğer antrenörlük kademesindeki dersler ve saatler kurs tarihleri belirlendiğinde ilan edilecektir.

BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

OTURARAK VOLEYBOL ANTRENÖR EĞİTİM YÖNERGESİ

Bir Cevap Yazın