‘KİNESİYOLOJİ (HAREKET BİLİMİ) ‘

‘İnsan hareket sisteminin yapı ve özelliklerini, bu özelliklerin hareket anındaki tesirlerinin çeşitli hareketleri, yer, konum ve zamanla olan ilişkilerini, hareketlerdeki sınırlamaları, hareket prensiplerini içeren daldır.
? Yapı özellikleri=====è Kas___Kemik___Eklem
? Hareketteki etki====è İş___Güç___Sürat___Kuvvet

Kinesyoloji?nin Alt Bilim Dalları
1. Anatomik Kinesyoloji : Vücudun yapı, şekil, sistem, organ ve dokular arası ilişkileri inceler.
Ör: Enerji sistemi ç===è Hareket sistemi
2. Fizyolojik Kinesyoloji :Hareketi biyolojik ve biyokimyasal açıdan inceler.
3. Psikolojik Kinesyoloji :İnsan hareketlerini psikolojik açıdan inceler.
4. Mekanik Kinesyoloji (Biomekanik) : Hareketi; zaman, boyut, güç, kuvvet, sürat, ivme,kütle…… gibi mekanik kavramlar açısından inceler
5. Gelişim Kinesyolojisi : Büyüme, fiziksel gelişme Atrophy, ufalma, fiziksel erime Hypertrophy gibi canlıda görülen hareketliliği inceler.

Anatomik Duruş: Baş dik, alın önde, gözler ileri, kollar yanda sarkık ve avuç içleri öne dönük,ayaklar bitişik öne ve hafif yana doğru olan duruştur.

1) Boşlukta Yönler :
Vertical: Dik dikey
Sagital: Önden arkaya doğru
Hernizontalis: Yere paralel ileriye doğru
Transvesus(transversalis): Enine uzanan enlemesine
Medius, median,medialis: İçte yanda bulunan
Lateris: Dış yanda bulunan
İnternus: İç
Externus: Dış
Anterior: Önde bulunan
Posterior: Arkada bulunan
Venteralis: Karna doğru
Dorsalis: Sırta doğru
Dexter: Sağ
Sinister: Sol
Longitunalis: Boylamasına uzanan
İntermedikus: Arada bulunan
Superior: Üstte bulunan
İnferior: Altta bulunan
Superfisyal: Yüzeysel
Profundus: İç doku
Frontalis: Ön, alına ait
Perpheralis: Çevresel

2) Taraflarla ilgili yönler:
Proksimalis: Gövdeye yakın
Distalis: Gövdeden uzak
Ulnalis: Ulna kemiğine doğru
Radialis: Radius kemiğine doğru
Tibialis: Tibia kemiğine doğru
Fibualis: Fibula kemiğine doğru
Palmalis: Avuç içine doğru
Plantalis: Ayak tabanına doğru
Carnialis: Kafatasına doğru
Cautalis: Kuyruk sokumuna doğru

3) Hareket yönleri:
Flexion: Kapama, bükme
Extenion: Açma, germe
Abduction: Orta hattan uzaklaştırma
Adduction: Orta hattan yakınlaştırma
Rotasyon: Dönme
Circundiction: Dairesel dönme
Supinasyon: Ön kolda içten dışa dönme
Pronotion: Ön kolda içten dıştan içe dönme
Elevotion: Yükseltme
Depresyon: Bastırma
Protraction: Omuzların içe dönmesi
Retration: Omuzların dışa dönmesi
İnvertion: Ayak bileğinde içe dönme
Evertion: Ayak bileğinde dışa dönme
Anatomik Terimler:
Artet arterica: Atar damar
Collum: Boyun
Arteriol: K. Atar damar
Corpus: Gövde
Articulation: Eklem
Collumuna: Sütun
Brahium: Kol
Germen: Nesil
Ante-brachium: Ön kol
Ligamentum: Eklem bağı
Bursa: Sıvı keseciği
Covum: Boşluk
Musculus: Kas
Brevis: Kısa

Eksen (aks) :
Bir hareket anında hareket etmeyen noktaları birleştiren düz çizgiye denir.
Kinesyolojide hareket izafi bir değere göre açıklanır. Anatominin yaklaşımında ise vücudumuzda olduğu kabul edilen eksenler vardır.
Bu eksenlere Ana (Cardinal ) eksen denmesi için eksenlerin vücut ağırlık merkezide kesişmeleri gerekir. Vücut ağırlık merkezinden geçmeyen eksenlere Seconder eksen denir.

1) Vertical eksen
Vücudun en uzun ekseni olup anatomik duruşta dikey doğrultudadır.
2) Transvers eksen
Anatomik duruşta soldan sağa ve ya sağdan sola doğru uzanan Vertical eksenle dik kesişen eksendir.
3) Sagital eksen
Anatomik duruşta önden arkaya doğru uzanan diğer2 eksenle dik kesişen eksendir.

Vücut Ağırlık Merkezi
İnsan vücudunun her yönde dönebileceği veya zıt yönlerdeki ağrılıkları eşit olduğu noktaya denir.
Erkeklerde ayaktan başa doğru %57. nokta
Bayanlarda ayaktan başa doğru %54-55. nokta ağırlık merkezidir.

Eksenlerde Görülen Hareketler :

1) Transvers eksen (X) ===è Flexion, Extenion
2) Vertical eksen (Y) ====è Rotasyon
3) Sagital eksen (Z) ====è Abduction, Adduction

Düzlem (Planium)
Kesişen 2 doğruyu oluşturan her noktanın dokunması gereken üzerinde girinti çıkıntı bulunmayan düz ve yassı alana denir.
Planium Median (Orta Düzlem)
İnsan vücudunun ortasından geçen, vücudu sağ ve sol olarak iki parçaya ayıran düzlemdir.
Planium Sagital
İnsan vücudunu, önden arkaya geçerek sağ ve sol olarak ikiye ayıran düzlemdir.
Planium Frontal
Anatomik duruşta yanlardan geçen vücudu ön ve arka olarak ikiye ayıran düzleme denir.
Planiun Transale
Yere paralel olarak uzanan, vücudu üst ve alt olarak iki parçaya ayıran düzlemdir. Hareket anında hareketin ekseni değişmez, düzlemi değişir.

Bir Cevap Yazın