‘SPOR YAPMANIN 99 NEDEN? ‘

‘1. Sa?l???n?z?n de?erini anlaman?za yard?mc? olur
2. Ya?am kalitenizi artt?rman?za ve geli?tirmenize yard?mc? olur
3. Fiziksel performans?n?z? geli?tirir
4. Kalp rahats?zl??? riskini azalt?r
5. Maksimum oksijen kapasitenizi artt?r?r
6. Y?ksek tansiyon riskini veya ilerlemesini azalt?r
7. Y?ksek tansiyonu olanlar?n, tansiyonu kontrol alt?nda tutmas?na yard?mc? olur
8. Kandaki Triglycerid seviyesinin azalt?r
9. Kandaki iyi kolestrolu (HDL) art?r?r
10. Dinlenme kalp at?m?n? d???r?r
11. Kalp – damar dola??m?n? geli?tirir
12. Anaerobik e?i?i artt?r?r, bu da ?abuk yorulmay? ve dolay?s?yla kanda laktik asit birikiminin erken olu?mas?n? engeller
13. Kalp rezervini art?r?r
14. Kalbinizin bir at?mda v?cuda pompalad??? kan miktar?n? art?r?r
15. V?cut ?s?n?z? so?utma i?in, deri y?zeyine gerekli kan ak?? kabiliyetini art?r?r
16. Akci?er kapasitenizi artt?rarak, oksijenin akci?erlerden kana ge?ebilme kabiliyetini artt?r?r
17. Kalp krizi ge?irdikten sonra, hayatta kalma ?ans?n?z? artt?r?r
18. Koronerde kan p?ht?la?ma hassasiyetini d???r?r
19. Kandaki yo?unla?may? azalt?r
20 Kalbinizin daha verimli pompalama i?levini yapmas?n? sa?lar
21. Kan?n?z?n kan plazma hacmini geni?letir
22. Orta seviyeli egzersizler s?ras?nda, kalp at?m say?s?n? d???r?r.
23. Anormal nab?z at?m incinmelerini azalt?r.
24. Kaslar?n?z?n kandan oksijen ??karma kabiliyetini art?r?r.
25. ?arp?nt? riskini azalt?r.
26. ?ok ?e?itli sebeplere ba?l? ba? a?r?lar?ndan kurtulman?z? sa?lar.
27. Hamilelikte kar??la??lan bir?ok rahats?zl?klardan ( kab?zl?k, bel a?r?s?, mide ek?imesi gibi) kurtulman?z? sa?lar.
28. S?cakl??a kar?? tahamm?l?n?z? art?r?r.
29. Endi?e ve kuruntular?n?z? azalt?r.
30. Streslerden korunmaya ve kurtulmaya yard?mc? olur.
31. V?cudun ?st solunum yollar? enfeksiyonuna kar?? direncini art?r?r.
32. ?eker hastal???n?z?n geli?me riskini azalt?r.
33. ?eker tolerans?n?z?n geli?mesini sa?lar.
34. Prostat kanserinin geli?me riskini azalt?r.
35. Sigaray? b?rakman?za yard?mc? olur.
36. Ba??rsak kanserinin geli?me riskini azalt?r.
37. G???s kanserinin geli?me riskini azalt?r.
38. Eklem rahats?zl?klar?ndan dolay?, eklemlerin bozulma oran?n? yava?lat?r.
39. Kan ?ekerinin kontrol alt?nda tutulmas? i?in gerekli insulin miktar?n?n d???r?lmesine yard?mc? olur.
40. Y?ksek tansiyona ba?l? ciddi komplikasyonlara maruz kalma oran?n? azalt?r.
41. Yaralanmalara kar?? korunmay? sa?lar.
42. Eklemlerdeki k?k?rdak dokunun yo?unlu?unu artt?r?r.
43. Stresle ba?a ??kman?za yard?mc? olur.
44. Ba????kl?k sisteminizin iyi ?ekilde ?al??mas?n? geli?tirir.
45. Kab?zl?ktan kurtulman?za yard?mc? olur.
46. Depresyonun hafifletilmesine ve atlat?lmas?na yard?mc? olur.
47. So?uk ortamlara ?abuk adapte olma kabiliyetinizi art?r?r.
48. Bel a?r?lar?n?n hafiflemesine ve kurtulman?za yard?mc? olur.
49. Bel a?r?lar?ndan do?an s?k?nt?lar?n azalmas?n? sa?lar.
50. ?nsuline kar??,doku duyarl?l???n? art?rarak, kan ?ekerinin daha iyi kontrol edilmesine yard?mc? olur.
51. Y?ksek tansiyonu kontrol i?in al?nan ila?lar?n, yan etkilerine kar?? koymaya yard?mc? olur.
52. Eklem esnekli?ini korur ve geli?mesine yard?mc? olur.
53. E?er y?ksek tansiyonunuz varsa, bunu kontrol etmek i?in ald???n?z ila? ihtiyac?n? 20 – 30 % azalt?r.
54. Kemik erimesi hastal??? riskinin geli?mesini azalt?r.
55. Zihinsel uyan?kl?l???n?z? art?r?r.
56. Ya?a ba?l? olarak olu?an kemik bozulmalar?n?n yava?lamas?na yard?mc? olur.
57. Endometriyoya kar?? riski azalt?r.
58. Eklem rahats?zl?klar?ndan do?an ac?lara kar?? koyma tolerans?n?z?n artmas?n? sa?lar.
59. Kilonuzu koruman?za veya kilo kaybetmenize yard?mc? olur. Sadece diyet yaparak de?il.
60. Yarat?c?l?k g?c?n?z?n artmas?na yard?mc? olur.
61. Ya?s?z v?cut dokular?n?z?n korunmas?na yard?mc? olur.
62. Sa?l?k harcamalar?n?n ve ila? kullan?m?n?n azalmas?na yard?mc? olur.
63. Yabanc? madde kullan?m? ile m?cadeleye yard?mc? olur.
64. Fazla kalorilerin yak?lmas?na yard?mc? olur.
65. Y?ksek oranda g?da t?ketmenizi sa?lar, fakat buna ra?men, kalori dengenizin ayn? kalmas?na yard?mc? olur.
66. A??r ilerleyen ?i?manl??a kar?? korur.
67. Denge ve koordinasyonunuzun geli?mesine yard?mc? olur.
68. ??tah?n?z?n k?sa s?reli etkilerle azalt?lmas?na yard?mc? olur.
69. Ani kabarmalar?n ?stesinden gelmeye yard?mc? olur.
70. Ya?l? bireylerdeki k?sa s?reli belleklerin geli?mesine yard?mc? olur.
71. Adet kanamalar?ndan do?an belirtilerin hafiflemesine yard?mc? olur.
72. Genel ruhsal durumunuzun geli?mesini sa?lar.
73. Kolay ve iyi uyuman?za yard?mc? olur.
74. Kilo kayb?na, ?zellikle v?cuttaki ya?dan kaybetmenize yard?mc? olur.
75. Kemiklerinizin k?r?lmalara kar?? direncini ve yo?unlu?unu art?r?r.
76. Dinlenme durumundaki metabolik seviyeyi koruman?za yard?mc? olur.
77. Kassal g?? seviyenizi artt?r?r.
78. Kassal dayan?kl?l?k seviyenizi art?r?r.
79. Egzersizden sonra ?abuk toparlanabilme kabiliyetinizi art?r?r.
80. Uygun kas dengenizi koruman?za yard?mc? olur.
81. Cinsel hayat?n?z?n istenen doyumda ve d?zeyde artmas?n? sa?lar.
82. V?cudunuzun dik durmas?n?n geli?mesini sa?lar.
83. Egzersiz s?ras?nda v?cudun enerji elde etmede ya? kullanabilme kabiliyetini artt?r?r.
84. Solunum sistemindeki kaslar?n g?c?n?n ve dayan?kl?l???n artmas?n? sa?lar.
85. ?yi bir fiziksel g?r?n?? sa?lar.
86. Kendinize olan g?ven duygunuzu artt?r?r.
87. Rahat olman?za yard?mc? olur.
88. K?sa s?reli bilgileri haf?zan?zda tutma kabiliyetini geli?tirir.
89. ?? veriminizi artt?r?r.
90. Bol enerji verir. G?nl?k hayat?n?zda acil durumlarda ihtiyac?n?z olan enerjiyi sa?lar ve sonradan ihtiya? olabilecek daha fazla enerjinizi koruman?za yard?mc? olur.
91. Hastal?klara ba?l? olarak i? g?n? kayb?n?z? azalt?r.
92. Ba??ms?z hayat tarz?n? koruman?za yard?mc? olur.
93. Yeni insanlarla kar??la?man?za ve yeni arkada?lar edinmenize yard?mc? olur.
94. Fiziksel zindeli?inizi geli?tirerek, hayata daha yarat?c? olarak adapte olman?z? sa?lar.
95. Aktiviteler, kemiklerin g?? depolamas?na ve orta ?iddetli egzersizler s?ras?nda daha fazla bask? yaparak hem daha ?ok g?? depolamas?na hem de kemik yo?unlu?unun artmas?n? yard?mc? olur.
96. Egzersiz, ba? ve ba? dokular?n? kuvvetlendirerek, ya?a ba?l? olarak olu?abilecek sakatl?klar? azalt?r.
97. ?nceden hareketsiz bir ya?am tarz?na sahip ki?ilerin, yorgunlu?a kar?? direncini art?r?r ve din?lik hissinin olu?mas?n? sa?lar.
98. Hatta kalp hastalar? bile, kalp ve solunum sistemlerini ?al??t?r?c? egzersizler yaparak, hastal???n?n ?stesinden gelmek i?in gayret sarf ederek, korkular?ndan kurtulmalar?na ve normal ya?amlar?na d?nmelerine yard?mc? olur.
99. Spor yapmak, s?k?nt?lar?n?z?n azalmas?na, e?lenme ve ne?elenmenize, k?saca hayattan zevk alman?za yard?mc? olur.

Bir Cevap Yazın