’15 g?nde 220 bin ki?i numaras?n? al?p gitti’

‘Numara ta??nabilirli?i izninin ??kmas?n?n ?zerinden 15 g?n ge?erken, numaras?n? al?p operat?r?n? de?i?tirenlerin say?s? da 220 bine ula?t?. ?irketler giden ve gelen abone rakamlar?n? a??klamasalar da konu?ulan, arka arkaya d?zenlenen kampanyalar g?steriyor ki bu hareketten en karl? ??kan GSM aboneleri?
Cepte numara ta??nabilirli?ine izin ??kal? 15 g?n olurken, numaras?n? al?p ba?ka operat?rleri gidenlerin say?s? da 220 bini buldu. ?lk iki haftal?k rakamlar?n beklentilerin alt?nda kalmas?, GSM kullan?c?lar?n?n ?imdilik tutucu davrand?klar?n? ortaya koysa da burada piyasadaki ?? ?irketin ard? arkas? kesilmeyen kampanyalar?n?n da etkili oldu?u g?r?l?yor. Bedava konu?madan, bol indirimli paketlere kadar uzanan kampanyalar operat?r?n? de?i?tirmek isteyen abonen de kafas?n? kar??t?rd?. ??nk? baz? operat?rler m??teriyi kapt?rmamak i?in kampanyadan yararlanabilmek i?in ?alt? ay boyunca terk etmeme? garantisi istiyor.

Y?ZDE 25?? A?AN UCUZLUK

T?m bu geli?meler ve pazardaki yo?un rekabet tabii ki telefon kullan?c?s?n? ge?ici de olsa piyasan?n kral? yapm?? durumda. Sekt?r temsilcilerine g?re do?ru kampanyalar? bulup, yakalayanlar?n son d?nemde y?zde 25-30?lar? bulan oranlarda daha ucuza konu?ma imkan? yakalad?lar.

Mobil ?leti?im Sistemleri ve Ara?lar? ??adamlar? Derne?i (MOB?SAD) Ba?kan? Murat Dursun, ta??ma s?recinin her ?lkede farkl? bir seyir izledi?ine i?aret ederek, ? Biz tutucu bir toplumuz ve numara ta??mada da bu durum ortaya ??kmaya ba?lad?. Beklentiler 10 milyona yak?n ki?inin cep operat?r?n? de?i?tirece?i y?n?ndeydi, ancak ilk 15 g?nde g?rd?k ki bu oran y?zde 5?leri ge?meyecek. Benim tahminim 65 milyon SIM kart?n oldu?u bu pazarda de?i?imin 3 milyonlarda kalaca?? y?n?nde. 9 Kas?m g?n? ba?layan s?re? ?ok da h?zl? ilerlemiyor. Tabii ki ilk ?? ay? g?rmek gerek ama bug?n olu?an rakamlar az ?ok gelece?e y?nelik ipucu veriyor? dedi.

EN K?RLI ?IKAN TURKCELL M??

D?n itibar?yla operat?r?n? de?i?tirenlerin say?s?n?n 219-220 binlerde oldu?una dikkat ?eken Dursun s?zlerine ??yle devam etti: ?Bu s?rada ilgin? geli?meler de oluyor. ?rne?in numara ta??ma ba?lamadan ?nce pazar?n en b?y??? olan ve abone kaybedece?i d???n?len ?irket olduk?a iyi gidiyor. Bunda operat?r ?irketlerin kampanyalar?n?n da b?y?k etkisi var. Bu uzun soluklu bir i?. Fiyatta rekabet ?yle bir boyuta geldi ki m??teri i?in ?nceli?ini kaybetti. Art?k hizmet ve di?er alanlardaki memnuniyet ?ne ??kacak. Uzun soluklu olarak GSM pazar?nda t?keticinin kral olaca??n? s?ylemek do?ru olacakt?r. ?? oyuncu da s?rekli birbirine bakarak pozisyon al?yor ve sonu? cep telefonu kullan?c?s?na yar?yor.?

?lk 15 g?ndeki hareketten k?rl? ??kt??? ifade edilen Turkcell?den de di?er ?irketlerden de ?imdilik konuyla ilgili a??klama yok. Numara de?i?im s?recinin ba?lamas?n?n ?zerinden ge?en 5 g?n sonras?nda 74 bin yeni abone kazand?klar?n? a??klayan Turkcell yetkilileri, 15 g?nl?k s?re?le ilgili olarak, ??yi gidiyoruz? derken, ?irketlerin ?nlerini g?rmek i?in y?lba??na kadar olan s?reci g?rmek istedikleri dile getiriliyor. Ayn? ?ekilde Vodafone da Avea da ?imdilik sesiz kalmay? tercih etti?i g?r?l?yor.

GSM abone say?s? 65 milyonun ?zerinde

?irket Abone say?s?

——– ——————–

Turkcell 36 milyon 300 bin

Vodafone 17 milyon 363 bin

Avea 11 milyon 700 bin

Finlandiya?da rekor k?r?ld?!

?lke Toplam ta??ma oran? (%)

Finlandiya 68

Danimarka 47

?spanya 35

Estonya 27.3

Bel?ika 19.81

?talya 15.36

Hollanda 11.83

Fransa 2.86

Macaristan 1.72

?ek Cumhuriyeti 1.32

?ngiltere 0.83

Livtanya 0.81

Kutu 1???.

??te m??teriyi elde tutma kampanyalar?

TURKCELL

– Fatural? hatta tercih edenlere ayl?k 10 YTL sabit ?cret kar??l??? 10 saat konu?ma ve di?er y?nleri araman?n dakikas? 10 Ykr, kont?rl? hat tercih ederse, 250 kont?r y?klemeye ayl?k 10 saat ?cretsiz konu?ma, yine kont?r y?kleme ?art? olmaks?n?z di?er y?nleri araman?n dakikas? 1 kont?r. Bu s?rada aboneler bir s?zle?me imzalayacaklar. Bu do?rultuda 12 ay s?resince kapat?lan hatlar borcundan dolay? kapanan hatlar veya di?er operat?rlere ta??nan hatlar?n faturas?na 60,59YTL cezai bedel yans?t?lacak.

-Bedava 2 g?n. Biri hafta i?i biri hafta sonu olmak ?zere veriliyor. Bir ayda 64 saatlik konu?ma bedava yap?lm?? oluyor. 1.5 milyon fatural? aboneyi kaps?yor. 28 Aral?k tarihine kadar s?rece kampanyadan 6 ay Turkcell?de kalma s?z? ile faydal?nabiliyor. 6 ay i?inde hatt? kapanan KDV ve ??V dahil 40 YTL cayma bedeli ?deyeecek.

VODAFONE

– Hafta i?in konu?ana, haftasono bedava kampanyas? yap?yor. Hafta i?in 30 kont?rl?k konu?anlara Pazar, 50 k?nt?rl?k konu?anlara da hem cumartesi hem de Pazar g?n? di?er Vodafone?lularla bedava konu?ma veriyor.

– Cep limitsiz paket ile g?nde sadece 1 YTL?ye hi?bir limit olmadan t?m Vodafone aboneleriyle ?cretsiz konu?ulabiliyor. Abone her ay KDV+??V dahil 30.30 YTL ?cret kar??l???nda yurti?i Vodafone?den Vodafone?ye arama yapabiliyor.

AVEA

-S?n?rs?z tarife uyguluyor. Ayl?k 12.5 YTL?ye s?n?rs?z konu?ma vaat ediyor. S?n?rs?z ve ?cretsiz grup i?i g?r??me hakk? s?n?rs?z tarifede bulunan aboneler ve b?t?n Avea kamu tarifelerindeki aboneler ile yap?lacak g?r??melerde ge?erli.

– Her y?ne adl? tarife evle-i?le, di?er operat?rlerle yani T?rkiye?deki herkesle bin dk?ya kadar konu?man?n fiyat? KDV dahil 30 YTL?den ba?lay?p 90 YTL?ye kadar uzan?yor.

Numara ta??ma s?reci nas?l oluyor?

– Abone al?c? i?letmeciye ba?vurur,

– Numara ta??ma talep formu doldurur.

– Ta??ma tarihinden itibaren ge?erli olacak abonelik s?zle?mesini imzalar.

– Ayn? tarihte verici i?letmeci ile olan abonelik s?zle?mesi fesholur.

– Aboneye son tahakkuk d?nemi i?in verici i?letmeci taraf?ndan alacaklar? d???lerek fatura ?denir.

– Al?c? i?letmeci taraf?ndan aboneye yeni SIM kart verilir.

– Yeni SIM kart numara ta??ma ger?ekle?ti?inde (en fazla 6 g?n i?inde) aktif olur.

Bir Cevap Yazın