Tüzük

AlyanS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ALYANS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

BÖLÜM – 1

KULÜBÜN KURULUŞ VE AMACI

 

MADDE – 1 – Kulüp Derneğinin Adı,

                        ALYANS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’DİR.

 

MADDE – 2 – Kulüp Derneğinin Merkezi

Sarıyer ilçesi, Merkez mahallesi, Orta Çeşme Caddesi, Fıstıklı Bağlar Mevkii No:3 Sarıyer – İstanbul’dur

 

MADDE – 3 – Kulüp Derneğinin Renkleri:

Siyah ve Sarı’dır.

 

MADDE – 4 – AlyanS Spor Kulübü Derneği, Türk gençliğinin ruhsal ve bedensel gelişimini sağlamak, boş zamanlarını değerlendirerek onları topluma yararlı birer fert olarak yetiştirmek, bu gençleri spor faaliyetlerine yönlendirmek, sporu sevdirmek, yaygınlaştırmak ve üyeler arası dayanışmayı da sağlamak

Ayrıca, tüm hiperaktif, otistik ve ortopedik özürlülerin kendi aralarında birleştirilmesini sağlayarak onları başta spor olmak üzere, eğitim, sağlık ve sosyal dayanışma amacı etrafında toplamak, ilgili kurum ve kişilerle işbirliği yapmak amacı ile kurulmuştur.

 

MADDE – 5 – Kulübün Amaçları ve Faaliyet Alanları:

 1. a) Türk sporuna yetenekli sporcular kazandırmak faaliyetlerde bulunmak, eğitim vermek,
 2. b) Üyelerin spor yapmaları ve öğrenmeleri için gerekli araç ve gereçleri sağlamaya çalışmak,
 3. c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatları ile Federasyonlar tarafından düzenlenen karşılaşmalara katılmak,
 4. d) Kulüp adına tesisler inşa etmek, gayrimenkul ve/veya menkul almak, gereğinden fazlasını satmak, kiralamak, kiraya vermek, sözleşme yapmak, imar etmek, lokal açmak, yaptırmak ve işletmek ve her türlü izin belgelerini ve ruhsatlarını çıkartmak,
 5. e) Spor okulları ve spor kampları açmak ve işletmek,
 6. f) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 7. g) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 8. h) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

ı) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

 1. i) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,


 1. j) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 2. k) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 3. l) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 4. m) hiperaktif, otistik ve ortopedik özürlüler, spor ve sosyokültürel faaliyetleri için yurtiçi ve yurtdışı yarışmalar düzenlemek katılmak, başarılı olanları ödüllendirmek.
 5. n) Özürlülerin özürlülükleriyle ilgili araç ve gereçleri standartlar ölçüsünde yapar, yaptırır, ithal eder ve bu konularda kolaylık ve işbirliği sağlar.
 6. o) Temsil ettiği hiperaktif, otistik ve ortopedik özürlüler gruplarını sağlamlarla ve diğer özür gruplarıyla bütünleştirir ve dayanışmasına özen gösterir.

 

MADDE – 6 – Kulüp hiçbir şekilde siyasi faaliyetlerde bulunamaz.

 

 

BÖLÜM – 2

KULÜP ÜYELİĞİ; ÜYE OLMA; ÜYELİKTEN ÇIKMA; ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

MADDE – 7 – KULÜP ÜYELİĞİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

MADDE – 8 – ÜYELİKLER

Kulübün Asil, Onur ve Sporcu olmak üzere 3(üç) farklı üyesi vardır.

 1. a) ASİL ÜYE: Tüzüğün 7. maddesinde belirtilen koşullara uygun Genel Kurulda tespit edilen ödentileri ödemekle yükümlü ve üye kayıt defterine kaydı yapılmış kimselerdir.
 2. b) ONUR ÜYESİ: Kulübe maddi ve manevi yardımı dokunmuş kimseler, yönetim kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kabulü ile onur üyesi olabilirler. Onur üyeleri Genel Kurullara katılabilir, ancak oy kullanamaz ve organlara seçilemezler.
 3. c) SPORCU ÜYE: Kulüp adına lisanslı sporcu olarak faaliyet gösteren her şahıs kulübün sporcu üyesidir. Sporcu her üye “Sporcu Üye Kayıt Defterine” kayıt edilir. 18 yaşından küçük sporcu üyelerin kulübümüzde faaliyet gösterebilmeleri için velilerinin onayı şarttır. Sporcu üyeler, faal sporculukları bitinceye kadar Genel Kurula katılamazlar ve organlara seçilemezler

 

MADDE – 9 – ÜYE OLMA

 1. a) Üye olmak için başvuranın, Dernekler Kanunu ve Tüzük Hükümlerine göre üyeliğe engel bir durumu bulunmaması şarttır.
 2. b) Uygun nitelikli bir kişinin kulübe üye olabilmesi için 2 (iki) üyenin takdim etmesi şarttır. Üye olmak isteyen, basılı istek formunu doldurur ve takdim eden iki üye ile beraber formu imzalar ve bu form 3 fotoğraf ile birlikte yönetim kuruluna verilir. Yönetim Kurulu, Kulübe üye olmak için başvuran kişilerin formlarını kulüp binasından yedi (7) gün süreyle askıya çıkartır ve tüm üyelere yazılı, email veya kulübün internet sitesi aracılığıyla bildirir. Bu süre içinde itirazlar değerlendirilir. Üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üyeden, giriş ödentisi ve aylık ödentisinin alınması ile asli üyeliği kabul edilmiş olur ve bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

MADDE – 10 – ÖDENTİLER

 1. a) Aylık üye aidatı ile her üyeden bir defaya mahsus alınan giriş aidatı olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun önerisi ile görüşülür ve tespit edilir. 2008 yılı için Aylık üye aidatı 10 YTL, giriş aidatı 50 YTL’dir.
 2. b) Her üye Genel Kurul toplantısından bir ay önce bütün aidatlarını yatırmak zorundadır. Aksi halde Genel Kurul toplantılarında oy kullanamazlar, dernek organlarına seçilemezler ve Genel Kurulda söz alamazlar.

 

MADDE – 11 – Aşağıdaki şartları taşıyan kişiler giriş aidatı ödemeden üye olabilirler:

 1. a) Aralıksız 5(beş) yıl süreyle AlyanS Spor kulübünde lisanslı sporcu olarak faaliyet göstermiş kişiler, kulüp içinde faal sporu bıraktıktan sonra,
 2. b) kulübün sporcularından olup da uluslararası (Milli) yarışmalara katılmış olanlar,kulüp içinde faal sporu bıraktıklarında, (süreye bakılmaksızın)
 3. c) Türkiye Şampiyonalarında ilk üç sırayı alan kulüp lisanslı sporcuları, (süreye bakılmaksızın)
 4. d) Kulüp Asil üyelerinin eşleri ile 18-25 yaş arasındaki çocukları, gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla giriş aidatının yarısını ödeyerek üye olabilirler.
 5. e) Alyans Bilgisayar Ltd. Şti. mensupları, eş ve çocuklarından giriş ödentisi alınmaz.

 

MADDE – 12 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 1. a) Kulüp amaçlarına uymayan davranışlarda bulunanlar,
 2. b) Üyeleri ve sporcuları disiplinsizliğe, kulüp zararına ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmaya zorlayanlar,
 3. c) Yüz kızartıcı ve utanç verici bir suç işleyenler,
 4. d) Verilen görevlerden sürekli kaçınanlar,
 5. e) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödemeyenler,
 6. f) Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar,
 7. g) Dernekler kanununa göre yasal engeli olan veya yasal engelin olduğunun belirlenmesi halinde üye,

Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır. Çıkarılma kararı verilen üyeye durum yazıyla bildirilir. Bu üye ilk olağan Genel Kurulda itirazda bulunma hakkına sahiptir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 1. h) Üyenin ölümü halinde, üyelik kendiliğinden düşer.

 

MADDE – 13 – ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üyelikten çıkma, üyenin yazılı isteği ile olur. Bu isteğin Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılması zorunludur.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

MADDE – 14 – Kulübe aidat borcu olan üye Genel Kurulda oy kullanamaz, dernek organlarına seçilemez ve Genel Kurulda söz alamaz. Aidatlarını ödemek isteyen böyle bir üye, bütün borcunu içinde bulunduğu tarihteki geçerli aidat bedeli üzerinden geçmiş dönem borçları hesap edilerek bulunacak bedeli defaten ödeyerek üyelik haklarından yararlanabilir.

 

MADDE – 15 – Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsilen görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

MADDE – 16 – Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Vekâlet vererek oy kullandırılamaz.

 

 

BÖLÜM – 3 

KULÜP ORGANLARI

 

MADDE – 17 – AlyanS Spor Kulübü Derneği’nin organları:

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetleme Kurulu
 4. d) Divan Kurulu
 5. e) Yardımcı Kurullar’dan ibarettir.

 

GENEL KURUL

MADDE – 18 – Kulübün olağan ve olağan üstü olmak üzere iki tür genel Kurul toplantısı vardır. Olağan Genel Kurul her üç (3) yılda bir Haziran ayı içersinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarına Kulübe kayıtlı ve bu toplantılara katılma hakkına sahip her üye katılabilir.

 

MADDE – 19 – Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, Genel Kurulu 30 gün içerisinde toplantıya çağırmak zorundadır. Eğer yönetim kurulu bu 30 gün içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine Sarıyer Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirebilir.

 

MADDE – 20 – Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE – 21 – Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle ertelenirse, bu durum ertelenme nedenleri de belirtilmek suretiyle toplantı duyurusunun yapıldığı şekil ile ikinci bir duyuru yapılarak üyelere haber verilir.

 

MADDE – 22 – İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya 20. maddede belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

MADDE – 23 – Genel Kurul toplantıları kulüp merkezinin bulunduğu yer veya Yönetim Kurulunun kararıyla SARIYER İLÇESİNDE uygun bulunan başka bir yerde yapılabilir.

 

MADDE – 24 – Genel Kurul toplantısı Kulüp Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan ve isimleri listede yazılı üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. Çoğunluk, aidatları ödemiş ve toplantıya katılma hakkını kazanmış üyelerin sayısı üzerinden hesaplanır. Çoğunluk bulunmadıkça Genel Kurul toplantısı açılmaz. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE – 25 – Kulüp genel toplantıları duyuruda bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyar, toplantı yerine giderler.

 

MADDE – 26 – Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Genel Kurul Başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

 

MADDE – 27 –  Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE – 28 – Aşağıda yazılı konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. a) Kulüp organlarının seçilmesi
 2. b) Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi
 3. c) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulun aklanması
 4. d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. e) Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya eldeki taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 6. f) Kulübün fesh edilmesi
 7. g) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 8. h) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

ı) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 1. i) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 2. j) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 3. k) Derneğin vakıf ve/veya sandık kurması,
 4. l) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 

MADDE – 29 – Olağan yada olağan üstü Genel Kurul toplantılarında kararlar; toplantıya katılan üyelerin salt çoğunlu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi ile ilgili alınacak kararlar, toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün isteği üzerine alınır.

 

MADDE – 30 – Genel Kurulda yapılan bütün seçimlerde aday gösterilmesi kısıtlanamaz, sınırlandırılamaz. Genel Kurul divanı seçimi açık oyla yapılır, Genel Kurul Divanı seçimi dışındaki seçimler gizli oyla yapılır. Oyların sayımı açık olarak yapılır. Sayım sonunda oy sırasına göre sıralanan adaylar arasında en çok oy alanlar seçilir. Yeterinden arta kalanlar yedek kalır. Toplantıda bulunan üyelerin sayısının yarısından bir fazla sayıdaki üyenin isteği ve Genel Kurul Divanının kabulü ile seçimler listeler şeklinde yapılabilir.

 

MADDE – 31 – Genel Kurul toplantısı sonunda Yönetim Kurulu, para, senet, evrak ve defterler, dosyalar, malzeme ve demirbaş eşyalar ile diğer kulübe ait bütün varlığını liste halinde tespit ederek bunları bir tutanak ile yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim eder.

 

MADDE – 32 – Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

MADDE – 33 – Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

YÖNETİM KURULU

MADDE – 34 Yönetim Kurulu bir (1) başkan, altı (6) üye olmak üzere 7 Asil üye ve 7 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin sıra ile göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu Başkanını doğrudan Genel Kurul seçer. Yönetim Kurulu Başkanı üç (3) yıl boyunca görev yapar. Başkanın herhangi bir nedenle ayrılması halinde yedeklerden sıradaki üye kurula alınmak suretiyle kurul tamamlanır ve yeni başkan kurul arasından gizli oyla seçilir.

 

MADDE – 35 – Yönetim Kurulu bir dönem görev yapmak için seçilir. Her dönem olağan Genel Kurul toplanma tarihinden itibaren takip eden olağan Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarihe kadar geçen süredir.

 

MADDE – 36 – Yönetim Kurulu toplantıları Kulüp merkezinde yapılır. Zorunlu hallerde Başkanın veya Vekilinin lüzum göreceği yerlerde de toplantı yapılabilir. İlk toplantıda görev bölümü yapılarak üyeler görevlendirilir. Yönetim Kurulu’nda

Başkan,

Başkan Yardımcısı,

Genel Sekreter,

Sayman,

Spor Organizasyonları ve Tesisler Sorumlusu,

Federasyon ve İl Temsilcisi,

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu bulunur.

Yapılan görev biçimine göre ve Genel Kurul toplantısını takiben 7 gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından kurul üyelerinin aldığı görevleri ile birlikte adı ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları en büyük Mülkiye Amirliğine liste halinde yazı ile bildirilir. Bu yazıda Yönetim Kuruluna yedek olan ve seçilenlerle Denetleme Kurulları ve diğer organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad, soyad, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları belirtilir. Bu listeler aynı süre içinde Gençlik Spor İl Başkanlığına da gönderilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE – 37 – Yönetim Kurulu aşağıda yazılı hususları yerine getirir.

 1. a) Genel Kurulda alınan kararları yerine getirmek
 2. b) Kulübü temsil etmek, bu hususta üyelerden bir veya bir kaçına yetki vermek
 3. c) Kulübün gelir ve giderlerini tanzim etmek, bu hesapların işletmelerini yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 4. d) Kulüp tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 5. e) Kulübün çalışma alanlarında ve yönetiminde gerektiği konularda ve miktarda personel istihdam etmek, bunların çalışmalarını düzenlemek, ücretlerini tayin ve tespit etmek, gerektiğinde işlerine son vermek.
 6. f) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 7. g) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 8. h) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

ı) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

 1. i) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 2. j) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 3. k) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 4. l) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

MADDE – 38 – Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanmak zorundadır. Tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulunda çoğunluk olduğu taktirde görüşmelere başlanır. Kararlar Yönetim Kurulunu teşkil eden üyelerin çoğunluğu ile alınır. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır.

 

MADDE – 39 – Bütün giderler Yönetim Kurulunun alacağı kararlara uygun olarak yapılır.

 

MADDE – 40 – Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz olarak üst üste 3 kez katılmayan üye yerine, yedek üyelerden en fazla oy alan üye, Yönetim Kurulunca Asil üyeliğe davet edilir.

 

MADDE – 41 –Yönetim Kurul üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra tüm sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri tarafından Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır, çağrının yapılması halinde kulüp üyelerinden birinin başvurusu üzerine Sarıyer Sulh Hakimliğince duruşma yapılarak Kulüp üyeleri arasından seçilecek 3 kişi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilebilir.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE – 42 –

 1. A) BAŞKAN: kulübün başta gelen yetkilisi ve temsilcisidir. İç ve dış işlerin yürütülmesinden sorumludur. Yönetim Kurulunu ayda en az iki defa toplar. Toplantıda gündemi görüştürür. Gündemde yer alan konular hakkında giderleri denetler. kulübü mahkemeler ve diğer kaza mercilerinde ve bütün kamu kuruluşlarında temsil eder. Gerektiğinde bu görevlerin bir kısmını veya tamamının yapılması için diğer bir kurul üyesine de görev verebilir. Kulüp adına sözleşme akdetmek Başkana aittir. Gereğinde Başkan bu konuda herhangi iki üyeyi görevlendirebilir.  Başkan, Tek imza ile yazışmaya yetkilidir.
 2. B) BAŞKAN YARDIMCISI: Başkanın bulunmadığı toplantılarda ve yerlerde onun adına görev yapar ve yetkilerini kullanır.
 3. C) GENEL SEKRETER: Kayıt ve sicil işlerinden sorumlu olup, kurul toplantılarının tutanaklarını düzenler ve yazı işlerini yönetir. Başkan ve Başkan Yardımcıları bulunmadığı zamanlarda kulüp adına yazılan yazıları imzalar. kulübün propaganda işlerini düzenler, kulüple ilgili yazı, defter ve sair belgelerin saklanmasından ve korunmasından sorumludur.
 4. D) SAYMAN: Her türlü hesap işlerinden sorumludur. Giderlere ait belgeleri kontrol eder. Hesap işleri ile ilgili kanuni defter kayıtlarını tutar. kulübün makbuz, kıymetli evrak ve parasını saklar. Kasa defterini tutar.
 5. E) SPOR ORGANİZASYONLARI VE TESİSLER SORUMLUSU: Kulübe ait tesislerin yönetiminden, bakım ve onarımından sorumludur. Üyelerin ve misafirlerin tesisler dâhilinde uyması gereken kuralların denetimini sağlar. kulübün haftalık, aylık ve yıllık spor takvimini hazırlar. Sporcuların antrenmanlara ve müsabakalara sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını sağlar, bunlarla ilgili gerekli tedbirleri alır. Antrenman için salon ve malzeme temininden sorumludur. kulübün katılacağı özel ve resmi müsabakaların sevk ve idaresinden birinci derecede sorumludur.
 6. F) FEDERASYON VE İL TEMSİLCİSİ: Kulüp sporcularının her türlü lisans işlemlerini takip eder. İl ve federasyon tarafından yapılan toplantılarda, Tertip komitesi seçimlerinde ve benzeri konularda kulübü temsil eder.
 7. G) BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER,: kulübün etkinliklerinin basında yer almasından, kulübün etkin bir şekilde tanıtımından ve kulübe üye kazandırılmasından sorumludur.

 

Bu görevlerin dışında Yönetim Kurulu, üyelere daima görev verebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri bu görevleri yerine getirmek zorundadır.

 

DENETLEME KURULU

MADDE – 43 – Denetleme Kurulu üç (3) asil, üç (3) yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Denetleme Kurulunda var olacak boşalmalar sonucu yedek denetçiler oy sırasına göre göreve davet edilirler.

 

DENETLEME KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE – 44 – Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yaparlar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna, toplanılması halinde Genel Kurula sunarlar.

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Ayrıca denetleme sonuçları ile birlikte Genel Kurulun olağan toplantılarından evvel kulübün bütün defter kayıtlarını, gelir ve giderlerini yeniden inceleyerek bir usulsüzlük bulunup bulunmadığı hakkında Genel Kurula ayrıntılı olarak rapor verirler.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

DİVAN KURULU

MADDE – 45 – Divan Kurulu Üyeleri:

 1. a) Kulübün kurucuları
 2. b) Kulüpte Başkanlık yapmış olanlar
 3. c) Kulübe tesis yaptıran ya da kazandıran üyeler.
 4. d) Kulüpte 10.yılını dolduran üyeler.

Divan Kurulunun tabii üyeleridir. Divan Kuruluna girenlerin listesi, yapılacak ilk toplantıda Genel Kurula bildirilir.

 


DİVAN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE – 46 –

 1. a) Kulübe hizmeti geçmiş olanların anılarını anmak ve yaymak
 2. b) Üyelerin kulübe ilgilerini sağlamak, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak
 3. c) Gerektiğinde ve danışılması halinde görüşlerini bildirmek
 4. d) Kurullar arasında düzeni sağlamak ve Yönetim işlerinde Kurul Üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları gidermek
 5. e) Kulüp için büyük önemi olan konular ve sorunlarla ilgilenmek ve çözümler için gerekli girişimlerde bulunmak
 6. f) Gerektiğinde Kulüp disiplin yönetmeliğini üye ve sporculara uygulamak
 7. g) Tüzük hükümlerini açıklamak

 

MADDE – 47 – Divan Kurulu üyeleri toplanarak, aralarından 1 başkanla 8 üyeden oluşan bir “YÜRÜTME KURULU” seçer. Divan Kurulu Başkanı aynı zamanda kulübün onursal başkanıdır. Divan Kurulunun toplantı tarihini yürütme kurulu belirler ve toplantıya çağırır. Yürütme Kurulu gerektiğinde toplantılarına Divan Kurulunun diğer üyelerini de çağırır.

 

YARDIMCI KURULLAR

MADDE – 48 – Kulüp etkinliğinin ve çalışmalardan elde edilecek verimin arttırılması için Yönetim Kurulunca üyeler arasından atanırlar. 5 er üyeden oluşurlar. Ayda en az 1 defa toplanırlar. Tüzükte belirtilen görev alanları içinde Yönetim Kuruluna yardımcı olurlar. Her toplantı sonunda çalışmaları hakkında Yönetim Kuruluna yazılı rapor verirler. Yönetim Kurulu gelen raporları gündeme alır, görüşür ve karara bağlar. Yardımcı Kurullar; Sosyal İşler Kurulu, Spor Organizasyonları Kurulu, Mali Kurul, Basın ve Halkla İlişkiler Kurulu, Teknik Kurul veya başka yardımcı kurullarda olmak üzere çeşitli kurullardan oluşur.

 

YARDIMCI KURULLARIN GÖREVLERİ

MADDE – 49 –

 1. A) SOSYAL İŞLER KURULU: Kulübe tesis kazandırmak, tesislerin bakım, onarım ve yönetiminde görev üstlenmek, kulübe üye kazandırmak, sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenleyerek kulübün etkinliğini arttırmak, üyeler arası yakınlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak. Tesisler sorumlusu bu kurulun üyesi ve başkanıdır.
 2. B) SPOR ORGANİZASYONLARI KURULU: Altyapı ve üstyapı takımlarının ve spor okullarının etkinliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve başarılı kılınması için çalışmalar yapar. kulübün katılacağı özel ve resmi müsabakalar ve turnuvalar gibi sportif etkinliklerin haftalık, aylık ve senelik programlarını hazırlar. Ayrıca sportif organizasyonlar için gerekli ulaşım ve malzemelerin teminine çalışır. Spor organizasyonları sorumlusu bu kurulun üyesi ve başkanıdır.
 3. C) MALİ KURUL: kulübün mali kaynaklarının artırılması kaynakların verimli kullanılması için araştırma ve çalışmalar yapar. Yapılacak alımlar ve harcamalar hakkında görüş bildirir. Kısa ve uzun vadeli mali hedeflerin planlamasını yapar. Kulüp saymanı mali kurulun üyesi ve başkanıdır.
 4. D) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KURULU: kulübün kamuoyunda tanıtımını yapar. kulübün yapacağı sportif ve sosyal-kültürel organizasyonları üyelere ve kamuoyuna etkin ve süratli bir şekilde duyurur. kulübün internet sitesi çalışmalarını yapar. Kulübe sponsor bulma konusundaki çalışmaları yürütür. kulübün Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu bu kurulun üyesi ve başkanıdır.
 5. E) TEKNİK KURUL: Antrenmanları ve müsabakaları izler, kulübe yetenekli sporcuların kazandırılması için araştırma ve çalışmalar yapar. Transfer edilecek ve transfer olacak sporcular hakkında görüş bildirir. Takımlar hakkında yönetime rapor verir. Takımların başarılarının artırılması ile ilgili öneriler sunar. Voleybol Üstyapı Sorumlusu kurulun üyesi ve başkanıdır. Voleybol Altyapı Sorumlusu kurulun üyesi olup, Başkanın bulunmadığı toplantılarda kurula başkanlık yapar.

 

 

BÖLÜM – 4

İÇ DENETİM

 

MADDE – 50 – Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme kurulu tarafından kulübün iç denetimi yapılabileceği gibi Bağımsız Denetleme Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilinir. kulübün Denetleme Kurulu dışında yapılacak denetimler, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

 

BÖLÜM – 5

BORÇLANMA

MADDE – 51 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

BÖLÜM – 6

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE – 52 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 


BÖLÜM – 7

FESİH VE TASFİYE

MADDE – 53 – Kulübün feshi: Kulüp Genel Kurulu her zaman yapacağı bir olağan üstü toplantıyla kulübün feshine karar verebilir. kulübün feshine karar verilebilmesi için tüzüğe Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan kulüp üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gereklidir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler tüzüğün 20. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesihe ilişkin kararın toplantıda bulunan üyelerin üçte ikisinin salt çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

MADDE – 54 – Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Alyans Spor kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm parası menkul ve gayrimenkul malları ve alacak hakları, Genel Kurulun belirleyeceği yere devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

BÖLÜM – 8

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ İLE

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE – 55 – Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

MADDE – 56 – Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

MADDE – 57 – Kulüpte aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. a) Karar Defteri: Tüzük ve mevzuatlarla belirlenen Yönetim Kurulu Kararları yazılır ve kararların altı toplantıda bulunanlarca imzalanır.
 2. b) Üye Kayıt Defteri: Kulübe üye olarak kabul edilenlerin kimlikleri, giriş ve çıkış tarihleri, aylık aidatları ve üye ile ilgili tüm bilgiler bu deftere yazılır.
 3. c) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve gönderilen evraklar bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir,
 5. e) Gelir-Gider Defteri: Kulüp adına yapılan tüm harcamalar ile kulübe temin edilen gelirlerin kaydedildiği defterdir. Her yılın 31 Aralık tarihi itibarı ile Yıl sonu kapama işlemi yapılır ve Yeni yılda defterin kalan sayfaları kullanılmaya başlanır.
 6. f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

Bilanço esasında tutulacak defter tutulmaya başlanması durumunda uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-yukarıdaki ilk bendin a, b, c ve f alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

 

 

MADDE – 58 – Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

MADDE – 59 – Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 


BÖLÜM – 9

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE – 60 – Gelir ve Giderlerde Usul: Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler de harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeler özel kanunlarda daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere en az 5 yıl saklanır. Kulüp giderlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bakanlıkça yazılı istemden itibaren 30 gün içinde bu belge sağlanamazsa Kulüpçe mahallin en büyük Mülkiye Amirliğine onaylatmak kaydıyla bağış ve aidat makbuzu bastırılabilir. Mülki amirlik bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve yardım toplama konusunda kanunda yazılı yasaklar aynen uygulanır.

 

MADDE – 61 – Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

MADDE – 62 – Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

MADDE – 63 – Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi“ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

MADDE – 64 – Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

MADDE – 65 – Yönetim Kurulu yeteri kadar sekreter, muhasip, teknik direktör, antrenör, menajer, araç ve gereç bakıcısı, doktor ve masör, lokal yöneticisi ve odacı gibi personel kullanılabilir.

 

MADDE – 66 – Kulüp tarafından düzenlenecek balo, müsamere, konser, temsil, piyango, spor müsabakaları gibi gösteri, eğlence, sosyal ve sportif çalışmaların, gelir ve giderlerinin sonuçları en geç bir ay içinde kayıtlara geçirilir ve hesapları kapatılır.

 

MADDE – 67 – Kulübün Gelir Kaynakları:

 1. a) Üyelik giriş parası ve üye aidatları
 2. b) Spor okulları gelirleri
 3. c) Kulüpçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, çay ve yemekli toplantılar, balo, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
 4. d) kulübün mal varlığından elde edilen gelirler
 5. e) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağışlar ve yardımlar
 6. f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. g) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 8. h) Sponsor ve reklam gelirleri,

ı) Her çeşit isim hakları ve patent gelirleri,

 1. i) Bakanlılardan devlet bütçesi, mahalli idare, belediye, il özel idareleri, genel, katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşekkülleri ile bunlara ait olan kuruluşlar ile kamu yararına çalışan derneklerden, sendikalardan, yurtdışındaki yardım fonlarından sağlanacak gelirler.
 2. j) Diğer gelirlerden ibarettir.

 

 

BÖLÜM – 10

BEYANNAME ve BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE – 68 – Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

 

MADDE – 69 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 1. A) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 1. B) Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 1. C) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 1. D) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 1. E) Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

 

BÖLÜM – 11

HÜKÜM EKSİKLİĞİ ve GEÇİCİ MADDELER

MADDE – 70 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 


GEÇİCİ MADDE -1 – İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri Aşağıdaki Gibidir;

 

ADI SOYADI                        GÖREV UNVANI                           
Turgay TÜRKOZAN Başkan
Ali Mahir KADAYIFÇI Başkan Yardımcısı
Sema REİSOĞLU Genel Sekreter
Orhan YAVUZ Sayman
Hakan KAVAK Spor Organizasyonları ve Tesisler Sorumlusu
Osman KARAKUŞ Federasyon ve İl Temsilcisi
Aysu Cemile DÜNDAR Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

 

 

Bu tüzük 70 (Yetmiş) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

 

Alyans Bilgisayar Teknoloji Çözümleri Tekstil Turizm Gıda San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Kurucu Üye

 

Turgay TÜRKOZAN

Kurucu Üye

 

Ali Mahir KADAYIFÇI

Kurucu Üye

 

 

 

 

Hakan KAVAK

Kurucu Üye

Cem ARIKAN

Kurucu Üye

Aysu C. DÜNDAR

Kurucu Üye

 

 

 

 

Sema REİSOĞLU

Kurucu Üye

Bülent VURAL

Kurucu Üye

Orhan YAVUZ

Kurucu Üye

 

 

 

 

Sertaç KAPTAN

Kurucu Üye

Osman KARAKUŞ

Kurucu Üye