‘ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILMA ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER’

‘ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
a. En az Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
b. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
c. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecelik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
d. En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
e. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitenin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullarından mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER
a. Dilekçe (Açık Adresli)
b. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Sakalsız ve Kravatlı)
c. Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından)(ASLI)
d. Savcılık İyi Hal Kağıdı (ASLI)
e. Diploma Sureti (NOTER TASTİKLİ )-(En az lise ve dengi okulu mezunu olmak)
f. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (ASLI)
g. Nüfus Cüzdanı Sureti (Resimli)
h. Milli Sporcu olanlar Millilik belgesi getireceklerdir.(varsa)
i. İlgi spor dalında sporculuk yaptığını belgelemek. (varsa)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarının Antrenör Belgesi Alması için Gerekli Belgeler
16/Ağustos/2002 tarih ve 24848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01/Ocak/2003 tarihinde yürürlüğe giren ve 5 Kademeli olarak uygulanacak olan ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİNE göre, Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlardan istenen belgeler ;
? Dilekçe (Açık Adresli)
? 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Kravatlı ve sakalsız)
? Diploma (Noter Tasdikli)
? Mezun olduğu Üniversiteden Uzmanlık veya Seçmeli ders gördüğüne dair alınacak belge
? Savcılık Sabıka Kaydı (Aslı)
? Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
? Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliği veya Sağlık Ocağından)
? Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Sporda Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı)

Denklik İşlemleri ve İstenen Belgeler
16/Ağustos/2002 tarih ve 24848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01/Ocak/2003 tarihinde yürürlüğe giren ve 5 Kademeli olarak uygulanacak olan ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİNE göre, eski antrenör belgelerinin değiştirilmesinde istenen belgeler ; (Örnek; 1. Kademeden 2. kademeye, 2. Kademeden 3. Kademeye…)
a. Dilekçe (Açık Adresli)
b. 2 Adet Resim
c. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d. Antrenör Belgesi (ASLI)
e. Diploma Fotokopisi

YURTİÇİ DENKLİK
(1987 YILI ÖNCESİ)
Denklik işlemleri için ilgili Federasyon Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat edilip, sporla ilgili verilen tüm belgeler ilgili Federasyonca tasdiklendikten sonra üst yazı ve ekleriyle birlikte eksiksiz olarak Spor Eğitimi Daire Başkanlığına gönderilmesi halinde gereken denklik işlemleri yapılacaktır.
? 1987 yılı öncesi almış olduğu antrenörlük belgesinin (Aslı)
? Federasyonun ilgili kişi hakkında denklik kademesi için aldığı Yönetim Kurulu Kararı,
? Antrenör denklik bilgi formu (Federasyonca Tasdikli) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığından alınacak,
? Mezuniyet belgesi veya diploma sureti (Noter tasdikli)
? Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden sporda ceza almadığına dair yazı (Aslı)
? Sabıka kaydı belgesi veya resmi bir kurumda çalışıyor ise görev belgesi(Aslı)
? Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliği)(Aslı)
? 2 Adet resim (Kravatlı ve Sakalsız)
? Dilekçe (Açık Adresli)
? Nüfus cüzdanı fotokopisi

YURTDIŞI DENKLİK
Denklik işlemleri için ilgili Federasyon Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat edilip, sporla ilgili verilen tüm belgeler Federasyonlarca tasdiklendikten sonra üst yazı ve ekleriyle birlikte eksiksiz olarak Spor Eğitimi Daire Başkanlığına gönderilmesi halinde denklik işlemleri yapılacaktır.
? Yurtdışından alınan antrenör belgesinin Noter tasdikli çevirisi (Aslı)
? Federasyonca ilgili kişi hakkında denklik kademesi için alınan Yönetim Kurulu Kararı (Aslı)
? Yurtdışından almış olduğu antrenörlük belgesiyle ilgili kurs tarihi, görmüş olduğu Dersler, saatleri ve Türkçe çevrisi (Transkript)
? Antrenör denklik bilgi formu (Federasyonca tasdikli) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığından alınacak
? Mezuniyet Belgesi veya diploma sureti (Noter tasdikli)
? Pasaport fotokopisi (Kurs tarihi ile ilgili olarak yurtdışına giriş çıkış tarihleri geçerli olacak)
? Yurtdışından alınan antrenörlük belgesinin Uluslararası geçerliliğinin ilgili federasyonca tanınması
? Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden sporda ceza almadığına dair yazı (Aslı)
? Sabıka kaydı veya Resmi bir kurumda çalışıyor ise görev belgesi (Aslı)
? Sağlık raporunun aslı (Sağlık Ocağı ve Hükümet Tabipliği)
? 2 adet resim (Kravatlı ve sakalsız)
? Dilekçe (Açık adresli)
? Nüfus cüzdanı fotokopisi

Bir Cevap Yazın